Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Οι νέες εγγραφές στους Παιδικούς σταθμούς Αγίου Νικολάου

        
Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν την εγγραφή και επανεγγραφή των παιδιών – που αποτελούν μόνιμους κάτοικους του Δήμου Αγίου Νικολάου- στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για τη σχολική περίοδο 2014-2015.
Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: 20 Μαΐου 2014 έως και 16 Ιουνίου 2014
Δικαίωμα Εγγραφής : Παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα
                                           Από 01/01/2011 έως και 31/08/2013
Οικονομική συμμετοχή γονέων: 60 € μηνιαίως για κάθε παιδί.

Η παραλαβή των αιτήσεων, η ενημέρωση για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και η υποβολή αυτών θα πραγματοποιείται από τις 20 Μαΐου έως και 16 Ιουνίου 2014 και συγκεκριμένα
Για την περιοχή Αγίου Νικολάου:
Στο γραφείο της Γραμματείας του Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν. – Καπετάν Κ. Κοζύρη 18 ( Δίπλα στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας), 1ος Όροφος από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00-12:00.
Για την περιοχή Κριτσάς και Νεάπολης:
Στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00-12:00. 
                                                                                       Ο Πρόεδρος Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.
                                                                                     Αικατερινάκης Εμμανουήλ                                   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
2.α.Για την περίπτωση γονέων μισθωτών εργαζομένων –Βεβαίωση Εργοδότη και Αναγγελία Πρόσληψης από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση  (ΑΠΔ) ή Αντίγραφο Σύμβασης με τον εργοδότη.
   β. Για την περίπτωση γονέων Αυτοαπασχολούμενων εκτός του πρωτογενή φορέα , θεωρημένο Αντίγραφο έναρξης Επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και Βεβαίωση περί μη διακοπής άσκησης επιτηδεύματος, εκδοθέντα το τελευταίο δεκαήμερο πριν την υποβολή της Αίτησης.
   γ. Για την περίπτωση γονέων Αυτοαπασχολούμενων στον πρωτογενή φορέα- Αγρότες Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α.
3. Ατομικό Δελτίο Υγείας του παιδιού, σχέδιο του οποίου διατίθεται στην γραμματεία του Ν.Π.
4.Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου του παιδιού.
5.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος 2013 ή Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους, ή υπεύθυνη δήλωση σφραγισμένη από την Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής Φορολογικής Δήλωσης.
6.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται από ποιόν θα γίνεται η παραλαβή του/των παιδιού/ών.
7.Για την περίπτωση παιδιών Ορφανών από δύο ή ένα γονέα συμπληρωματικά του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης, Πιστοποιητικό Θανάτου.
8.Για την περίπτωση Μονογονεικής Οικογένειας συμπληρωματικά του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης, οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί την ιδιότητα της μονογονεικής οικογένειας.
9.Για την περίπτωση παιδιών διαζευγμένων γονέων Δικαστική Απόφαση ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί τη διαδικασία λήψης διαζυγίου και στο οποίο ορίζεται ευκρινώς η άσκηση επιμέλειας του ανήλικου τέκνου.
10.Για την περίπτωση γονέα στρατευμένο, φοιτητή ή σπουδαστή σχετική βεβαίωση που να αποδεικνύει την ιδιότητά του.
11.Για την περίπτωση γονέων ή μελών της οικογένειας του παιδιού , με αναπηρία, Α.Μ.Ε.Α. ή με χρόνιο νόσημα (όπως καρκινοπαθείς κ.ο.κ.) σχετική ιατρική γνωμάτευση Κρατικού Φορέα.
12.Σε περίπτωση παιδιού αλλοδαπών, παλιννοστούντων ή μεταναστών γονέων αντίγραφο Άδειας Παραμονής των γονέων .
13.Σε περίπτωση ενοικιαζόμενης κύριας κατοικίας μισθωτήριο ή σε περίπτωση στεγαστικού δανείου κύριας κατοικίας βεβαίωση Τραπεζικού Καταστήματος στην οποία να αναφέρεται ευκρινώς η ένδειξη «πρώτης κατοικίας».
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 3 ΚΑΙ 6 ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου